MILJÖRÖRELSEN OCH DEN GLOBALA MILJÖBLUFFEN

MILJÖRÖRELSEN OCH DEN GLOBALA MILJÖBLUFFEN

Vargens återinförande till Europas och USAs kulturbygder är resultatet av ett internationellt koordinerat projekt förberett av ett tjugotal offentligt anställda viltbiologer sedan 1973 och att dessa har lobbat in vargskyddet i Bernkonventionen, IUCNs program, (rödlistan) samt USAs och EUs lagstiftning.

Offentligt anställda forskare har lyckats få vargen, ett av jordens allmännaste stora däggdjur, förklarad utrotningshotad och att de systematiskt har förtigit och förnekat historiska fakta om dess skadegörelse och farlighet, har trakasserat kritiker och vilselett beslutsfattare att utfärda strikta skyddsbestämmelser för vargar i bebodda trakter samt predikat regelrätt dyrkan av vargen bland barn och unga.

För dagens miljörörelse är det onda människan själv, hennes framsteg och välstånd, och ändamålet helgar medlen för att uppnå en global styrning av mänsklig verksamhet vars mål är de industriella civilisationernas kollaps. Att sådana agenda drivs utifrån en FN-plattform, UNEP, (FNs miljöprogram) och med benäget bistånd av federala och nationella miljömyndigheter och miljöorganisationer kommmer säkert som chock för många, men inte för alla.

Vi bevittnar sedan flera decennier en mästerligt genomförd operation vars ändamål är att gradvis flytta över kontrollen över användningen av naturresurserna – och därigenom makten över männsikornas liv – från staterna till miljörörelsen genom FNs miljöprogram UNEP. Rörelsens de facto ledare heter Maurice Strong.

Vid Earth Summit konferensen i Stockhom 1972 institutionaliserades miljön som en statsangelägenhet och miljöorganisationerna som verktyg för bearbetning av beslutsfattare och den allmänna opinionen. Konferensen organiserades, finansierades, leddes och kontrollerades av Maurice Strong. Vid konferensen grundades FNs UNEP vars chef blev Maurice Strong.

År 1992 hölls den andra Earth Summit konferensen i Rio. Även den organiserades, finansierades, leddes och kontrollerades av Maurice Strong. Bilden av folkrörelse förmedlades av 19 500 delegater från miljöorganisationer utvalda av de av Maurice Strong kontrollerade IUCN, WWF och WRI och finansierade av stiftelser i vilka Strong har inflytande. Endast sådana inbjöds som stödde Strongs agenda 21, en allt omfattande verksamhetsplan för FNs organisationer inom alla områden inom vilka människan inverkar på miljön.

Och i en mycket citerad intervju sade Maurice Strong: är inte det enda hoppet för planeten att de industriella civilisationerna kollapsar? Är det inte vårt ansvar att få detta att ske?

För att bygga ett hållbart globalt samhälle måste världens länder förnya sina åtaganden till Förenta Nationerna, fullfölja sina skyldigheter i enlighet med gällande internationella överenskommelser, ge sitt aktiva stöd till förverkligandet av principerna i Earth Charter samt erkänna denna deklaration som ett internationellt och juridiskt bindande verktyg för miljö och utveckling.

År 2000 publicerades FNs Earth Charter som förberetts av Maurice Strong under 13 år.

Den är en programdeklaration för grönt världsherravälde med ludditiska drag, klätt i vackra och sig ömsesidigt uteslutande deklarationer.

EN EXTREMGRÖN MILJARDÖR IKLÄR SIG FNs FLAGGA

Miljardören Ted Turner, Amerikas största privata markägare som kallar sig environmentalist är en annan central figur inom miljörörelsen. Hans ’ Endangered Species Fund, driver energiskt på vargskyddet utan hänsyn till skada och fara för landsortbefolkningen

År 1997 donerade Ted Turner $ 1 miljard åt en FN-stiftelse som skapades på denna finansiella grundplåt. Han sitter själv som stiftelsens styrelseordförande. President är Timothy Wirth, tidigare amerikansk senator som specialiserade sig på klimatförändring och befolkningskontroll samt Gro Harlem Brundtland som Maurice Strong hjälpte att med Brundtland deklarationen år 1987 som igångsatte hela den gröna rörelsen och som är god vän med Al Gore.

År 1997 öppnades Kyotoprotokollet för undertecknande. Detta var det första försöket att förmå staterna att avsäga sig sin suveräna rätt att besluta om sin energianvändning och inhämtandet av underskrifter var av yttersta vikt för Maurice Strong och miljörörelsen.

Kyotoprotokollet har inte medfört någon minskningar av utsläppen, istället säljer man rätten till utsläpp i en gigantisk penningkarusell

 

X-TUSEN MILJARDER FÖR LUFT – STORA SPELARE, STOR KORRUPTION

Utsläppsrätternas värde uppskattas till minst tusen miljarder dollar provisionerna till många miljarder. ENRON var en ledande lobbare för Kyotoavtalet och hoppades bli ett handelshus för koldioxidutsläppsrätter innan ENRON upplöstes under skandalartade former. Och det var ingen tillfällighet att Al Gore satt i styrelsen för Lehman Brothers som strävade att bli en ledande förmedlare av utsläppsrättsbaserade fonder och siktade på att bli ledande i den kommande 1 000 miljarders handeln med koldioxidutsläppsrätter och inkassera miljarder i provisioner.

Al Gore, han med filmen, är miljardär som flyger i eget jetplan, är god vän med Gro Harlem Brundtland, Maurice Strong, Ted Turner etc och satt i Lehman Brothers styrelse.

Detta Lehman Brothers har länge varit det ekonomiska navet för de amerikanska Demokraterna. Men även Lehman Brothers har gått i graven med sin dolda miljöagenda.

Timothy Wirth sade på Earth Summit konferensen 1992: Vi måste rida den globala uppvärmningsfrågan. Även om teorin om global uppvärmning är fel gör vi rätt sak inom ekonomisk politik och miljöpolitik”

 

Men det finns en motpol:

KLIMATSKEPSISEN FINNS!

Klimatskepsisen håller på att bli epidemisk för den har redan smittat de över 17 000 vetenskapsmän som har undertecknat Oregondeklarationen som opponerar sig mot FNs ståndpunkt och vidhåller att ”man-made global warming has ”no scientific basis whatever.

 

KYOTOFRONTEN VACKLAR

I november 2006 hölls FNs konferens om klimatförändring i Nairobi varifrån Finlands delegater Oras Tynkkynen och Outi Berghäll rapporterade. Den sydafrikanska professorn i hydrologi Will Alexander följde med händelseförloppet:

Han beskriver hur utvecklingsländerna vägrade att binda sig vid utsläppbegränsningar och hur de vänder sig till Kina när EU försöker utöva påtryckningar, samt hur EU blir allt mer isolerat genom denna process.

 

UNEP: EN MILJARDBYRÅKRATI LEVER PÅ OCH FÖR PÅHITTADE MILJÖHOT

Globala miljöhot är ett livsvillkor för den internationella miljörörelsen och den har resurser att skapa sådana ur tomma intet. Rörelsen leds under FN-flagg av ett par miljardärer vars enda legitimitet är deras pengar, deras kontakter och den felaktiga uppfattningen att deras handlande är altruistiskt.

 

För andra FN-organ vars vetenskapliga rapporter skiljde sig stort från de katastrofscenarier som FNs miljöprogram UNEP eller dess förra generalsekreterare har, har FNs byråkrati pressat ner finansiering till en nivå där dess verksamheter har upphört nästan helt.

 

IPCCs, FN:s klimatpanel, RAPPORTER – GRUNDEN ÄR BORTSPOLAD MEN RETORIKEN TRAPPAS UPP

Fast minst 40 miljarder euro har offrats på klimatforskning har argumenten för farlig mänsklig inverkan på global uppvärmning blivit om möjligt svagare sedan IPCC grundades 1988. Dess grundteser: Antropogent ökad koldioxidhalt i atmosfären och en unik global uppvärmning sedan 1900-talets början har båda påvisats vara felaktiga. Värre är, att till teorins stöd framförda nyckelbevis har påvisats vara resultat av vetenskaplig förfalskning. Trots detta har IPCCs retorik stegvis trappats upp:

MILJÖORGANISATIONERNA BREDER PÅ

ISBJÖRNEN SOM MAKTMEDEL

WWF kör en reklamkampanj Våra isbjörnar är hotade. Temperaturen stiger och isarna smälter. Isbjörnaran drunknar och svälter ihjäl. Isbjörnen utvecklades från grizzlybjörnen för ca 125 000 år sedan och har alltså upplevt två värmeperioder och en istid. Under den senaste värmeperioden för niotusen till fyratusen år sedan var det varmare än det enligt IPCCs värsta scenario kommer att bli. Vid den tiden växte eken i Lappland och södra Sverige hade medelhavsklimat.

Isbjörnen: 1940 uppskattades det globala bestândet till 4-5000. Nu uppskattas det till 23000

NATUR- OCH MILJÖLAGSTIFTNINGEN – ETT FINGER ÅT FAN

Environmentalisterna kontrollerar i stort sett miljömyndigheterna i USA och EU och de har drivit igenom lagstiftning i enlighet med sina läror. I varg- säl och skarvkonflikterna känner vi av de första små varningssmällarna.

EUs HABITATDIREKTIV

Inleds med en environmentalistisk deklaration: ” På medlemsstaternas europeiska territorium pågår en ständig försämring av livsmiljöerna, och ett ökande antal vilda arter är allvarligt hotade.”

Med hotad menas inte utrotning av arter utan att vissa arter minskar eller försvinner på vissa områden genom människans inverkan. Detta kan undvikas endast genom att all mänsklig utveckling upphör.

 

 

 

Vargskyddets ursprung

En av environnmentalisternas många metoder för att göra bygd till obygd är återinförandet av vargen till de bebodda trakter i USA och Europa varifrån den med stor möda fördrevs för ett sekel sedan på grund av dess outhärdliga skadegörelse och allmänna farlighet

USA: Vargutsättning och vargterror

USAs Endangered Species Act (ESA) of 1973 ändrades 1982 så att experimentella populationer kunde återinföras till arternas historiska utbredningsområden. Detta var den lagliga grunden för USFWS, US federal Fish and Wildlife Service, att i importera vargar från Kanada till Yellowstone nationalpark och från Mexico till Catron County, vilket gjordes 1995-96.

Vargarna förökar sig explosionsartat som vargar gör när de är fredade och har rikligt med mat. De och de likaledes strängt fredade grizzlybjörnarna tvingar nu allt fler boskapsuppfödare att upphöra med sin verksamhet i Idaho, Montana och Wyoming. Stammarna av klövvilt, bl.a. ”elk” har sjunkit till en bråkdel av vad den varit och jaktturismen kollapsar.

Boskapuppfödning och jaktturism är Idahos, Montanas och Wyomings viktigaste näringar. Delstaternas polititiska ledare är förtvivlade men vapenlösa mot de starka naturskyddsorganisationerna och de federala naturskyddsmyndigheterna.

 

Likadant börjar det nu att se ut i många av EUs medlemsländer däribland Sverige.

Titta bara på Rovdjursföreningen hemsida där det står ”Vi gör Sverige vildare”. Titta på miljöaktören Rewildering Europes planer på att avfolka delar av Europa och där låta rovdjuren ta över. En miljon hektar har man tänkt avfolka och där låta rovdjuren råda. Detta är ett projekt som WWF stöder. Titta bara på Naturskyddsföreningen och WWF, de som startade Projekt Varg på 70-talet. De måste anses direkt ansvariga till den vargcirkus vi har idag men tar inte något som helst ansvar för de lidande som både människor och djur utsatts för. Man motsätter sig och överklagar all form av jakt på varg. Att HM Konungen vill sitta kvar som ordförande för svenska WWF känns som ett hån mot den svenska landsbygdsbefolkningen och samerna.

Titta bara på rätten att överklaga allt miljörelaterat till Förvaltningsrätt och Kammarrätt. Denna rättighet är inlobbad av de globala miljöaktörerna genom Århuskonventionen. De globala miljöaktörernas inflytande över svensk rättsskipning och då i synnerhet Förvaltnings- och Kammarrätt är ju också märkbar i högsta grad.

EU-kommissionens agerande i vargfrågan visar att miljödirektoratets referensram inte är medlemsländernas folk och deras livsmiljö, utan en environmentalistiskt agenda. EUs miljödirektorat och Sveriges miljöförvaltning agerar som en och samma environmentalistiska femte kolonn, tillsammans med våra miljöorganisationer såsom Svenska Naturskyddsföreningen, WWF, Rovdjursföreningen och andra.

Min sammanfattning av boken KLIMATALARMISMEN I PERSPEKTIV av Magnus Hagelstam och egna tankar.

Gunnar Jakobsson

Annonser

65- årig jägare och pensionär som söker hitta något vettigt svar på den rovdjurscirkus som råder i Sverige från beslutsfattare till miljöaktivister.

Publicerat i Uncategorized
11 kommentarer på “MILJÖRÖRELSEN OCH DEN GLOBALA MILJÖBLUFFEN
 1. Kenneth Erikson skriver:

  Ja du Gunnar, detta är det bästa jag läst undantaget det och den du hänvisar till på slutet. Din sammanfattning är suveränt bra och bör spridas, så många får möjligt att studera verkligheten bakom allt som påstås i frågan om miljö rovdjur de senaste dryga 40 åren. Du bör även låta någon lämplig översätta den till engelska så ännu fler får ta del av uppgifterna. Majoriteten av Sveriges och världens människor känner inte till detta.

  Bluff och båg, liksom pengar och makt är vad det handlar om. Samtidigt far vår miljöminister land och rike runt och sprider irrläran, ivrigt påhejade av statsministern och hela övriga politikerkåren. Usch för trångsynta och sådana som inte kan bilda sig en egen uppfattning utan endast agerar nyttiga idioter. Och det är det många som gör.

  Bravo Gunnar. Jag ska nu genast lägga till länk till detta i mitt senaste blogginlägg.

  Mvh
  KE

  • gjakobsson2013 skriver:

   Jo tack, men det är ju Magnus Hagelstam som har skrivit en bok om detta. Jag har ju bara sammanfattat det. Boken blir ju alldeles för lång att plöja igenom för de flesta..

 2. […] Här ska ni läsa en helt fantastisk sammanfattning om hur vi blir lurade, studera noga. Detta lades ut på internet strax efter att jag själv publicerade mitt eget inlägg. Ta tid på er och förstå varför ingen vid makten gör något. De är ju själv offer för mycket elakt spel som Sverige svalt med hull och hår, så godtrogna vi är i sinnet. Och våra yrkespolitiker idag saknar ju egna erfarenheter på området, därför har de så lätt gått i fällan. Uschajemej! […]

 3. […] citerar några rader från en annan blogg. Alla borde läsa detta, och stanna upp och tänka till ett […]

 4. Kenneth Erikson skriver:

  Miljörörelsens dunkla rötter och osynliga drivkrafter

  Här finns också en djupgående studie av miljörörelsens skapelsehistoria. http://www.theclimatescam.se/2013/06/12/de-grona-rotterna/

  Här är kritiker till klimathoten, Stockholmsinitiativet http://www.theclimatescam.se/

 5. […] om varg.  Låt mig citera ur webbartikeln ”Miljörörelsen och den globala miljöbluffen”, skriven av Gunnar […]

 6. ladycobra skriver:

  Jag anser att det bör bli en folkomröstning om EU medlemskap och jag anser att det inte är rätt att EU skall bestämma över t.ex. vår vargpolitik. Läs om detta nedan.

  http://ladycobra.wordpress.com/2013/11/23/eu-plan-for-sveriges-vargpolitik-jagare-ska-bestraffas-kollektivt/

 7. […] sitter vid maktens bord, om inte helt på egen hand. Denne skribent skrev samma sak redan tidigare, läs här.   Kostnaden får vi alla medborgare stå för. Det finns anledning för den poltiker som vill […]

 8. Tommy Hansson skriver:

  Mycket insiktsfullt!

 9. […] vi vill inte ha deras politik, vi tror inte på dessa domedagsprofetior. Vad tror du själv? Läs mer om miljöbluffen här, Kommer politikerna och partierna att ta in detta? Akta er för WWF säger jag bara. När jag nämnt […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: